Pokyny pro autory

Následující pravidla pro psaní a dodávání článků pro časopis Astropis nejsou obecně závazná a mají spíše charakter doporučení, jejichž dodržením nám významně ulehčíte práci a urychlíte tak redakční řízení. Po osobní dohodě je tedy možno pravida modifikovat. Hrubé, svévolné nerespektování pravidel však může být důvodem k zamítnutí článku! Pokud by vám technická realizace přípravy článku pro Astropis činila jakékoliv potíže, neváhejte nás proto kontaktovat kterýmkoliv komunikačním kanálem a my se vám pokusíme pomoci! Následující odstavce by vám však přípravu článku měly usnadnit...

Redakční řízení

Dáváme samozřejmě přednost dodání textů v elektronické podobě, avšak rukopisům se nebráníme. Své texty v elektronické podobě nám můžete zasílat e-mailem na info@astropis.cz, nebo na e-maily jednotlivých členů redakce, rukopisy pak poštou na naši adresu, viz kontakt. Pokud článek přijmeme, dohodneme si s vámi případně nejvhodnější cestu pro předání velkých příloh, větších než 5 MB (např. barevné obrázky ve vysokém rozlišení) prostřednictvím veřejných FTP služeb.

Každý článek doručený do redakce prochází recenzním řízením, kdy je po věcné a odborné stránce posouzen nejméně dvěma nezávislými recenzenty, ať již členy redakce, redakčního okruhu nebo externími odborníky z akademické sféry. Zasláním článku do redakce tedy nevzniká nárok na otištění článku v časopise. Zároveň upozorňujeme, že nevyžádané materiály zaslané do redakce nevracíme.

Text článku

Rozsah textu není předem nikterak omezen, jeho případná redukce je však možná v rámci recenzního řízení a redakčních úprav. V takovém případě se s autorem osobně spojíme a dohodneme podrobnosti. Článek by však neměl v tištěné podobě, včetně obrázků, v časopise překročit šest stran (seriálové články jsou však možné).

Jelikož text bude před otištěním převeden do jednotné grafické úpravy časopisu, je nejvhodnějším formátem čistý text, nebo jednoduchý (neformátovaný) dokument v MS Wordu či OpenOffice. Vyhněte se tedy užívání tabulátorů nebo sazbě do více sloupců. Máte-li zvláštní přání, pokud jde o formátování textu, můžete nám zároveň zaslat upravenou verzi článku např. jako dokument PDF, či tučným písmem nebo kurzívou v dokumentu vyznačit, co byste si přáli zvýraznit – není to ale v žádném případě nezbytné. Pomůže nám také, pokud text bude strukturován, jak je to v Astropise zvykem a případné zvláštní znaky (řecká písmena, indexy) budou zvýrazněny, případně opsány slovní poznámkou pro případ, že by se nám správně nezobrazily.

Literatura a citace

Počet citací je omezen na max. 5 nejreprezentativnějších. Mějte vždy na paměti, že citované informační zdroje by měly být co nejdostupnější a též co nejšířeji pokrývat představovanou tématiku. Reference uvádějte vždy ve tvaru:

  • E. Hubble: Proc. Natl. Acad. Sci. 15 (1929) 168–173.
  • D. F. Gray: Observation and analysis of stellar photospheres. Cambridge University Press, 2005.
  • Cassini, Equinox Mission (JPL): http://saturn.jpl.nasa.gov/

a odkazujte se na ně číslem reference v hranatých závorkách, např. [3]. Uvedení doporučené rozšiřujícící literatury bez odkazů, a tedy ve formě nečíslovaného seznamu, je též možné.

Rovnice a chemické vzorce

Obsahuje-li článek nezbytné rovnice či složité chemické vzorce (což nebývá v Astropise časté, ale je to možné), potěší nás jejich přepsání MS Editoru rovnic nebo v TEXu, poradíme si však s rovnicí napsanou rukou a oskenovanou, nebo v podobě jinak vytvořeného obrázku.

Tabulky

I když moderní textové editory umožňují vytvářet efektní tabulky přímo v textu, prosíme vás abyste tuto funkci nevyužívali. Tabulky zpracujte nejlépe jako čistý text oddělený tabulátory a vložený na konec článku. Redakce je případně ochotna převzít tabulky v Excelu nebo Calcu, ale v tomto případě je prosím nevkládejte do textu.

Obrázky a grafy

Moderní textové editory umožňují vložit obrázky přímo do textu, ale my vás prosíme: nedělejte to! Obrázky přiložte v samostatných souborech (velké soubory pouze po předchozí dohodě). Nezapomeňte, že pro otištění obrázků v časopise je potřeba mít k materiálům autorská práva či svolení autora. Ke každému dodanému obrázku je nutné dodat popisku (případně s udaním ©), uloženou na konci textu článku (vždy tak, aby bylo zřejmé, ke kterému souboru patří).

Akceptujeme obrázky ve většině standardních grafických formátů jako je např. JPG, GIF, PNG, BMP, ale jednoznačně dáváme přednost formátům TIFF a EPS. Obrázky by měly mít rozlišení 300–600 dpi v tiskové velikosti. Častou chybou je nedostatečné rozlišení obrázků: při 300 dpi, což minimální vhodné rozlišení pro tisk, má obrázek velikosti 10 × 5 cm asi 1200 × 600 obrazových bodů. Nekvalitní obrázky jsme ale schopni po předchozí dohodě vylepšit, upravit, překreslit, či zajistit úplně jiné, ukáže-li se to být účelným. Je samozřejmé, že i grafy můžete dodat ve formě obrázků, ale dodáte-li nám navíc zdrojová data a postup matematické konstrukce grafu, poskytujete nám šanci na lepší grafickou úpravu. Zdrojová data dodávejte ve formátu ASCII. Redakce je rovněž schopna převzít grafy z následujících vědeckých programů: Grapher, Microcal Origin, SigmaPlot a Matlab.